Mis on kultuuripärand?

Kultuuripärand on inimese loodud või inimese ja looduse koosmõjus tekkinud entiteedid. Entiteet on reaalne või mõtteline, konkreetne või abstraktne sündmus, seisund, omand, olemasolu vms.

Mõiste kultuuripärand on seotud väärtustega nagu idenditeet, kokkukuuluvus, juured ja grupitunne.

Kultuuripärand võib olla aineline – näiteks ehitis, kultuurimaastik, monument, kunstiteos või muu artefekt.

Kultuuripärand võib olla ka vaimne. Näiteks keel, elulaad, müüt, uskumus, ritual, väärtused, teadmine, tava või oskus.

Ilmselt kõige lihtsam oleks kultuuripärandit kokku võtta järgnevalt. Kultuuripärand on see, mida üks grupp peab ühiseks ajalooliselt päritud kultuurilooliseks baasiks. Millegi oma kultuuripärandiks pidamine tähendab seega selle väärtustamist.

Kultuuripärandi mõiste on aastate jooksul avardunud. 2003. Aastal võeti kasutusele vaimse kultuuripärandi kategooria. Siia kuuluvad elus hoitavad traditsioonid nagu Karneval või töölislaulude laulmine. UNESCO on hakanud viimasel ajal väärtustama ka nooremaid kultuurivorme nagu poetry slam.

Kellele siis kuulub kultuuripärand? Kultuuripärandi all mõeldakse sageli universaalselt kultuuriväärtust, mis kuulub kogu inimkonnale. Kuid näiteks esemete ja hoonete puhul on enamasti nii, et sellel on kindel omanik.

mis on kultuuripärand

Tekib siiski küsimus, et mis eemärki kultuuripärand täidab? UNESCO kultuuripärandi tiitel annab riikidel ja linnadel oma kultuuriväärtusi paremini reklaamida. Mistõttu tekitavad and turistides suuremat huvi. Koolid saavad kultuuripärandit kasutada õpilastes huvi tekitamiseks õppimisel. Teiselt küljelt võib kultuuripärandite reklaamimine kujutada endast ka probleemi. Mõned kohad on nii populaarsed, et massiturism seas nende mälestised ohtu. Nagu juhtus Prantsusmaal, Lauscaux`s. Kuna külastajate tulv ähvardas varapaleoliitikumiaegsed freskod hävitada, tuli koopamaalingutest valmistada koopiad.

Samamoodi äärmiselt populaarsed külastuskohad nagu Veneetsia kannatavad suure külastajatearvu all. Kui sinna lisada veel kultuuripärandite nimistu siis suurendab see külastajate arvu veel rohkem. Lisaks turistide huvile on oluline ka kultuuriajalooline mõõde. Kultuuripärand aitab ühiskonnal teadvustada milline on tema rahvas, ajalugu ning kui mitmekesine on ta kultuur. Siinkohal mängib olulist rolli ka vaimne kultuuripärand. Seda kogetakse igapäevaelus. Näiteks lastele muinasjuttu rääkides, toitu valmistades või rahvuslikku üritusi korraldades.

Milline on Eesti kultuuripärand? Haanja kõrgustikul on aastasadade jooksul looduse ja inimtegevuse koosmõjus välja kujunenud unikaalne pärandmaastik. Kõrgustikul on võrreldes muu Eestiga silmapaistvalt rikkalikumad lumeolud. Lisaks on maastikust tingitud eripära tõttu Haanja kippelmaastikel kujunenud omapärane elulaad. Ka vaimse pärandi poolest on Haanjamaa ainulaadne ja selgesti eristuv piirkond. Seda seetõttu, et piirkond oli mägede tõttu raskesti ligipääsetav ning majapidamised asusid üksteisest kaugel küngaste ja orgude vahel. Seetõttu on säilinud siinne kultuur ja keeleline pärand.

Vaimse kultuuripärandi alla kuuluvad kogukonna teadmised, oskused, kombed ja tavad, mida antakse põlvest põlve edasi ja mis on kogukonnale omased ning tähtsad. Vaimse pärandi säilimine sõltub eelkõige kohalikest inimestest, kes on kasvanud vajalike oskuste ja teadmistega. Vaimne kultuuripärand võib olla midagi erilist ja ainulaadset nagu seto leelo või sootuks midagi tavalisemat nagu rukkileiva söömine või saunas käimine.

Eestis on vaimse kultuuripärandi nimistu aastast 2010. See on veebipõhine andmebaas, kuhu Eesti kogukonnad saavad lisada ning seal tutvustada oma vaimset kultuuripärandit.
Kultuurpärand on osa maailmapärandist. Eestis on UNESCO maailmapärandisse kantud kaks objekti: Tallinna vanalinn ja Struve meridiaankaar (See on 10 riigi ühispärand).

Lühidalt võib kokku võtta nii, et kultuuriline pärand on ese, asi või eluolu mille rahvas on selle üle uhke ning soovib teatud tavasid elus hoida või teatud ehitist, monumenti mälestada ning väärtustada. Ja vaimse kultuuripärandi puhul seda põlvest põlve jätkata.