info@ouesope.ee (+372) 556 34030

Põhikool

Põhikooli vanusegrupile viime läbi maailmapilti kujundavaid ja käelist oskust arendavaid koolitusi, mis lõimivad endas mitmeid põhikooli õppekavas leiduvaid aineid seonduvalt aktiivseteks tegevusteks.

Koolitused viiakse läbi eelkõige õuekeskkonnas, kuid mitmed valdkonnad kohalduvad ka siseruumis läbiviidavaks lõimeks.
Siin toome lühikirjeldustena mõned näited meie põhikoolile suunatud lõimivate õuekoolituste valikust.


ESMAABI – 
Lõimiv aktiivõpe põhikoolile, mis annab õpilasele esmase oskuse elupäästva esmaabi osutamiseks. Koolitus on lõimitud mitmete teiste valdkondadega. Lisaks arendab see laste sotsiaalaset julgust ning tõstab enesehinnangut suutlikkuse ja otsustusvõime osas. Koolitusel liiguvad õpilased juhendaja saatel looduslikku keskkonda kus tutvustatakse neile esmaabi võtteid. Sellele järgnevad grupiharjutused samas loomulikus keskkonnas kasutades vajadusel ka käepäraseid vahendeid. Lisaks tutvustab koolitaja õpilastele ka enamlevinud ravitaimi, mida leitakse samast loodusest.

Kestus: 2-3 tundi, osaleva grupi suurus 20-30 in (gruppe võib olla paralleelselt mitmeid).

Lõimimine: Isiksuslik võimekus, käeline suutlikkus, loodusõpetus, geograafia, emakeel

 

MAALINN – Ajaloo-alase põhitaustaga lõimiv õppepäev põhikoolile, mis annab õpilasele ülevaate muinasinimese eluolust eelkõige lihtsa kogukonnaliikme silme läbi. Koolitus viib osalejad vanasse maalinna, kus on taastatud mõned kaitse- ja elurajatised. Osaleja omandab kogemuspildi aastatuhande taguse inimese toimetustest ja maailmakäsitlusest, tuginedes ühelt poolt juhendaja poolt suunatavatele ajaloolistele töödele-toimetustele ning teiselt poolt õpilasele kuvatud vaimsest taustapildist. Meie rahvaste ajaloolise lihtsa elukäsitluse ja loodusfilosoofia joonistumine osaleja mõttesse on seotud praktiliste toimingute ning lihtsate käeliste oskustega. Näitena võib tuua puukuju valmistamist, lõkke tegemist ning sellel toidu valmistamist, peremärkide ja ruunikirja tundmist ning loodusega koostoimimise tarkust.

Kestus: 3-4 tundi, osaleva grupi suurus 20-30 in (gruppe võib olla paralleelselt mitmeid).

Lõimimine: Ajalugu, kodulugu, tööõpetus, loodusõpetus, emakeel, geograafia.

 

LOODUSKLASS – Kompleksne looduskoolitus, põhikooli vanuserühmale, mis viib osalejad metsiku looduse keskele, suunates seal õppepäeva vältel ise ka eneste eest hoolt kandma. Koolitus sisaldab väikest loodusmatka, taimede õpet, ümbritseva analüüsivat jälgimist, infot ümbruse pärandkultuuri kohta, ohutusalast oskusteavet, juhiseid kriisisituatsioonis toimetulekuks, lihtsamate tööriistade (nuga, kirves, saag) kasutamise õpet ja toiduvalmistamist osalejate poolt alates tule süütamisest ja küttepuude otsimiseni kuni lõkketoidu maitsestamiseni.

Koolitust on võimalik läbi viia igal pool, kus selle tegevused on lubatud seadustega ning võimalikud tehniliselt.

Kestus: 4-6 tundi, osaleva grupi suurus 20-30 in (gruppe võib olla paralleelselt mitmeid).

Lõimimine: Loodusõpetus, geograafia, ajalugu, tööõpetus, emakeel, sotsiaalne suutlikkus  ja kodanikuõpetus.

 

Ka siin on toodud näited vaid üksikud paljude hulgast. Anna meile edasi oma täpne soov ja lõimimis-eesmärk ning me pakume sulle välja parima lahendi selle saavutamiseks.  Hinnad sõltuvad paljudest asjaoludest, seetõttu on vaja ka see eraldi täpsustada.

Paljud tellijad planeerivad meie koolitusi pikalt ette ja see võimaldab taotleda rahastust EL struktuurifondidest.

Aga samas saad asjad ka ise ära tehe – aitame sul plaanid kokku panna täiesti tasuta ning soovitused veel kauba peale :)