Juhend

Kes võivad osaleda?

Projektiga võivad liituda koolid/klassid, huviringid, seltsid jt meeskonnad, eeldusel, et kaasatud on 7 kuni 19-aastased lapsed ja noored, keda juhendavad täiskasvanud.virtsu_2v

Virtsu kooli pärandivaderid  kroonik Thomas Hjärne mälestuskivi juures. Pildistanud Jüri Mõniste, 2015.

Millest alustada?

Vali kodukohast sobilik pärandiobjekt. Pea silmas, et planeeritavad tegevused peavad olema õpilastele jõukohased, näiteks matmispaikade, arheoloogiamälestiste, vanade talukohtade jt pärandiobjektide võsast puhastamine, rohimine, riisumine, prügi koristamine, piirdeaedade parandamine, samblast puhastamine, värvimine ja/või parem eksponeerimine, infoviitade ja -tahvlite paigaldamine.

Tegevuste planeerimine

Pärandipaiga korrastamist planeerides tuleb läbi mõelda järgnevad punktid: aeg, transport, kooskõlastus omaniku/valdaja ja muinsuskaitseinspektoriga, töövahendid, toitlustus, prahi äravedu, tualeti kasutamise võimalus, õppetegevus.

Aega planeerides saab valida, kas objektil käiakse mitmel päeval paari tunni kaupa või korraldatakse pikem/ad talgupäev/ad. Kui pärandipaik ei ole jalutuskäigu kaugusel, uuri osalejate ja töövahendite transportimiseks koolibussi kasutamise võimalust. Ehk on võimalik kooli toitlustuse korraldajaga kokku leppida talgumenüü, et söögi saaks objektile kaasa võtta ning kulud katta õpilaste päevase toiduraha eelarvest.

Koosta talgupäeva tegevuskava ning sealhulgas nimekiri vajaminevatest tööriistadest ja materjalidest. Teil võib vaja minna järgnevaid töövahendeid: töökindad, rehad, hekikäärid, oksakäärid, saed, luuad-harjad, kärud, prügikotid või –konteinerid, terasharjad, kaabitsad, värvid-pintslid-lahustid, ajalehed värvipritsmete eest kaitseks, maalriteip. Maakoolides on tihti rehad ja paljud muud vahendid kohapeal olemas – kontrolli need üle. Mõtle läbi võimalused tööriistade laenutamiseks ning küsi sellekohast nõu vallavalitsusest/linnaosavalitsusest. Tööriistu võib paluda õpilastel ja vabatahtlikel endal kaasa võtta, samuti uuri võimalust nende laenutamiseks kohalikult kalmistu- või pargivahilt vm. Kui talgud on planeeritud rohkem kui ühele päevale, võiks objektil olla tööriistade jaoks lukustatud hoiustamiskoht.

Oluline on kokkukogutud prahi äraveo korraldamine. Lapsed panevad väga hästi tähele, kui nende töö asjatuks on osutunud – näiteks kui tuul järgmiseks päevaks lehehunnikud jälle laiali ajab.

Talgupäeva planeerides mõtle läbi, kus asub lähim WC ja kus/kuidas saab käsi pesta.

Kuidas siduda pärandipaiga korrastamist õppetegevusega?

Vaata pärandipaiga korrastustalgute seoseid riikliku õppekavaga põhikooli astmes siit ja gümnaasiumi astmes siit.

Kutsu õpilastele esinema pärandiekspert, ajaloolane või arheoloog, kes avab objekti ajaloolise tausta. Ekspert võib tulla nii talgupaika kui ka ainetundi klassiruumis. Euroopa kultuuripärandi aasta 2018 raames innustame koolidesse esinema suunduvatel ajalooekspertidel pöörata sel aastal tähelepanu laiemale kultuuriloolisele kontekstile. Palume pärandipaikade ajaloolist tausta tutvustades leida sümboolseid tähendusi ning tuua esile seoseid Eesti ja Euroopa kultuuriloos. 

Õppeprogrammi ajalistest võimalustest tulenevalt saad pärandipaiga tundmaõppimiseks ja ajalootunnis käsitlevate teemadega sidumiseks planeerida lisaks uurivaid või mängulisi ülesandeid klassitööks, samuti viia läbi õppeaineid lõimivaid projekte. Ole loominguline ning planeeri õppetegevusi koos teiste aineõpetajatega.

008-Custom

Räpina Ühisgümnaasiumi ajalooringi õpilased viisid läbi ekskursiooni ajaloolisel Apteegi tänaval Räpinas, mille korrastamisel nad ise ka osalesid. Pildistanud Vaike Tammes, 2015.

 

Muinsuskaitseinspektor Kalli Pets väga soovitab iga objekti juures laste ja noortega arutlusi läbi viia. See ärgitaks õpilasi mõtlema selle üle, kuidas parke, kalmeid, kalmistuid, linnamägesid jne väärtustada, mida need ajaloost ja inimese elust  jutustavad ja millised on ohud säilimisele. Näiteks varemed – kuidas varemeid väärtustada, kuidas võiks neid tähistada, kuidas hoiatada varinguvõimaluse eest või kuidas müüridest kivimaterjali vargaid eemale peletada. Kalmistute puhul võivad õpilased valmistada enne koristustöid ette uurimistööd sinna maetud oluliste isikute kohta ning peale talgutööde lõppu kohapeal esitleda neid. Võid ka korraldada väljasõite teiste valdade ja maakondade pärandobjektide külastamiseks.

Soovituslik õppematerjal

Pärandipaikade valimisel ning nendega tutvumisel on abiks ajalooõpetajate poolt koostatud Eesti kultuuriloo õppematerjal (kättesaadav Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi veebis).

Muinsuskaitse ja kultuuripärandi säilitamisega seotud mõistete selgitusi saab vaadata Väike muinsusjutt veebilehelt.

Keda kaasata?

Kohalikud muinsuskaitseinspektorid on kõige pädevamad aitamaks Sul leida objekte, mida korrastada. Inspektorite soovitustega saad tutvuda siin ja nende kontaktid leiad Muinsuskaitseameti veebilehelt. Kutsu talgutele kaasa lapsevanemaid ja vabatahtlikke kohalikust muuseumist, koduloo-uurimisseltsist vm kogukonnaliikmeid, kes aitaksid vajadusel raskemate töölõikudega ning hoolitseksid ka selle eest, et planeeritud tööd ei jääks lõpetamata.

Mida veel silmas pidada

Tegevuste planeerimisel on oluline meeles pidada, et:

  • kavandatud praktilistest töödest (ja nende seostest riikliku ja kooli õppekavadega) tuleb teavitada lapsevanemaid;
  • kõik tegevused tuleb kooskõlastada Muinsuskaitseameti maakonna inspektoriga;
  • planeeritud korrastustalgutest tuleb teavitada ja luba küsida pärandiobjekti aluse maa omanikult või valdajalt. (Uuri, mitmel katastriüksuse territooriumil objekt asub ning mitme omaniku-valdajaga tuleb kokkuleppeid teha. Soovitatav on maaomanikult saada kirjalik nõusolek nt e-posti teel, kuna esialgsete kokkelepete ja talgute vahele võib jääda mitu kuud. Reformimata riigimaad haldavad maavalitsused ja omanike kontakte saab KOVidest – siis on ka nemad kavandatavast informeeritud);
  • tuleb tagada õpilaste ohutus tööriistadega töötamisel, vajadusel küsi juhiseid kooli tehnoloogiaõpetajalt;
  • varu kaasa esmaabivahendid.

Kui kõik punktid on läbimõeldud, edasta projektis osalemise soov registreerimisvormil, koos kolme illustreeriva fotoga projekti koordinaatorile.

Ajakava 2018

enne registreerimist Ettevalmistöö koolides: juhendajad valivad pärandiobjektid, koostavad talgupäeva tegevuskavad, sõlmivad eelkokkulepped partnerite ja vabatahtlikega.
15.03-20.09 Registreerimine projektis osalemiseks.
peale registreerimist Osalevate koolide ja valitud pärandiobjektide kinnitamine projekti koordinaatori poolt (sh kooskõlastused muinsuskaitseameti inspektoritelt), juhendajate nõustamine. Juhendajad peavad läbirääkimisi esinema tulevate ajalooekspertide ja kohalike toetajatega (omavalitsuste, mäluasutuste, ajaloo- ja kodulooseltside ning vabatahtlike kaasamine).
aprill-oktoober 2018 Pärandiobjektide korrastamistalgute läbiviimise aeg.
peale talgupäeva toimumist Aruande koostamine ja esitamine koos fotodega. Aruandeid saab esitada koheselt peale talgutegevuse läbiviimist, kuid viimane esitamise tähtaeg on 15. november.
seejärel Ettevalmistused projekti läbiviimiseks 2019. ja 2020. aastal.

Pärandipaikade korrastamine

Pärandivaderite talgupäeva võib korraldada kas kevadel või sügisel, kui on soe ning mõnus värskes õhus toimetada.

Tuleta õpilastele vahetult enne talguid meelde, et nad paneksid „mustad“ riided selga, eriti oluline värvimistöödel. Hoolitse selle eest, et töökindad oleksid lastele parajad. Värvimistööde puhul varu ajalehti värvipritsmete kaitseks, ka maalriteipi, et objekti mittevärvitavaid osi korralikult kinni katta.

Hooldatav ala pärandipaigas tuleks jagada osadeks, mille iga lõigu koristamise eest vastutab paar last või grupp, see aitab vältida vaidlusi ja lõikude vahelejätmist. Õpilaste tegevust tuleb hoolega jälgida nii talguliste kui pärandiobjekti ohutuse tagamiseks. Juhenda õpilasi, kuidas tööriistu kasutada ja järgida ohutusnõudeid.

Tee fotosid talgutel osalejatest ning paigast peale talgutöid. Pildista paika samast asukohast ning sama nurga alt, kui registreerimisel esitatud fotodel, et korrastustöö tulemused oleksid selgelt näha. Fotod palume saata projekti koordinaatorile koos tegevusaruandega.

Kui planeeritud ajaga ei jõuta lõpetada objekti korrastamist, lepi lapsevanemate ja vabatahtlikega kokku tööde lõpuleviimine muul ajal.

Pärandivaderid pärandi tutvustajatena

Kutsuge ka teisi oma Eesti Vabariigi sünnipäeva kingitusest osa saama! Leidke õpilastega võimalusi korrastatud pärandipaiga ja talgupäeva tegevuste tutvustamiseks koolikaaslastele, lastevanematele ja/või kohalikule kogukonnale. Selleks võib etendada näitemängu, avaldada talgupäeva fotod kooli veebilehel või korraldada fotonäituse avalikus ruumis, avalikustada veebis videofilmi või animafilmi, kirjutada kohalikku lehte objekti kohta artikli jne. Teavitustöö aitab õpilastel kujuneda sotsiaalselt aktiivseteks, vastutustundlikeks ja muinsusteadlikeks inimesteks, kes hoiavad ja kaitsevad kultuuripärandit tulevastele põlvkondadele kestmajäämiseks.

Konverents1_J.Mägi_2017_v

Kooli konverentsil tutvustasid Valjala põhikooli pärandivaderid koolikaaslastele korrastatud Valjala vana kalmistut, samuti tegid nad seda lastevanemate koosolekul. Pildistanud Jaanus Mägi, 2017.

 

 

Mis pärast saab?

Aruta muinsuskaitseinspektoriga korrastatud pärandipaiga edaspidist hooldamise küsimust. Kaaluge, kas kool võikski jääda objektile pärandivaderiks ning korrata talguid mõne aasta tagant.

Ootame kõikidelt osalejatelt aruannet toimunud tegevuste kohta ning kaasalöömist ka järgnevatel aastatel.