Soovitused objekti valimiseks

Siit lehelt leiad pärandipaiga valimiseks soovitusi Muinsuskaitseameti maakonnainspektoritelt. Kõikide maakondade kohta ei ole eraldi objekte välja toodud, võta soovitusi suunava eeskujuna ja otsi samalaadseid objekte oma kodukohas, vajadusel kontakteeru projekti koordinaatori või maakonna inspektoriga. Inspektorite kontaktid leiad Muinsuskaitseameti veebilehelt.

JÄRVAMAA

Soovitused Järvamaa vaneminspektorilt Karen Klandorfilt, 2017

 • Järva maakonnas on mitmeid kalmistuid, kus igal aastal tuleb riisuda lehti ja hooldada vanu haudu, mis on jäänud unarusse.

Paides Reopalu ja Sillaotsa kalmistutel ning Amblas kirikuaias ja kalmistul on varasematel aastatel teostatud hooldustöid õpilaslaagrite abil. Samuti on väga oodatud pärandivaderite abi ja samade tegevuste jätkamine nii juba nimetatud kalmistutel kui ka kõigil teistel maakonna kalmistutel ja kirikuaedades. Mitmed kalmistud kuuluvad kogudustele (näiteks Järva-Peetri Kadastiku kalmistu ja kiriku juures olev kalmistu) ning kogudused kindlasti rõõmustavad noorte initsiatiivi ja abivalmiduse üle. Samuti puhkab kalmistutel kultuurilooliselt olulisi isikuid, kellest on võimalik rääkida kalmistu ringkäigu ja hooldustööde käigus.

Kalmistutel oleks tänuväärne ettevõtmine ka vanade hauatähiste tekstide dokumenteerimine ja talletamine. Näiteks Paides Reopalu kalmistul märkasin alles hiljuti väga omapärast ning erandlikult dekoreeritud paekivist hauaplaati, mille tekstid täna veel on (mõningase pingutamise tulemusel) loetavad. Hauaplaadi kujunduse võiks üles joonistada ning teksti talletada ja tõlkida – tekst on saksakeelne. Nii saaks kalmistul läbi viia saksa keele, ajaloo ja kunstitunni ühe korraga.

 • Kindlasti soovitaksin pärandivaderitel, eriti linnakoolidel jt uushoonetes asuvatel koolidel võtta ette käik mõnda endisse koolina tegutsenud mõisa, kust tänaseks on kool välja kolinud. Mõisa parkides on abilised kindlasti oodatud. Tegevust ja elamusi jätkub näiteks Kirna mõisa pargis, Purdi mõisa pargis, Väinjärvel, Sargveres ja Vao mõisa pargis. Teine võimalus on minna külla tänastele mõisakoolidele ning ühiselt ette võtta heakorratööd pargis ning kogeda seeläbi mõisas õppimist ja tegutsemist. See võiks olla omalaadne õpilasvahetuse või nö koolivahetuse võimalus. Koigi pargi aednik on õpilasi heal meelel appi kutsunud muuhulgas istutus- ja teede rajamise abitöödele. Miks mitte pakkuda seda võimalust ka teiste koolide (mittemõisakoolide) õpilastele.

Aruküla mõisa pargis oleks lisaks heakorratöödele ja ajalootunnile võimalik läbi viia kunstitund – dekoreerida pargi piirdeaia postide nö avariikatted. Arukülas oleks võimalik teostada hooldustöid ka mõisnike kabeli ümbruses.

Pärandivaderitele võiks olla huvipakkuv ka Ataste seminari hoone ja selle ajalugu. Tuleks täpsemalt uurida, milliseid hooldustöid seal oleks võimalik teha.

Nimekiri ei ole kindlasti lõplik!

JÕGEVAMAA 

Soovitused Jõgevamaa vaneminspektorilt Sille Raidverelt, 2017

 • Pajusi vald, Pisisaare PK – Pajusi mõisa kalmistu ja Wahlide kabel, koristus okstest jm.
 • Jõgeva vald, Laiuse PK – Laiuse kalmistu, koristus okstest jm.
 • Põltsamaa linn, Põltsamaa Gümnaasium – Põltsamaa kalmistu läänepoolne vana kalmistu, kultuuriloolised hauad, hauaplatside korrastus, võsa lõikus müüride äärest, koristus okstest jm.
 • Puurmani vald, Puurmani mõisakool – Puurmani mõisa pargi (reg nr 23989) väikevormide (sillapostid 23991, 23992 ja 23993), pargi monumendi (vaas reg nr 23994) puhastamine, pargi koristus okstest jm.
 • Saare vald, Voore PK – Roela mõisa park ja allee reg nr 24057, Roela mõisa peahoone varemete reg nr 24056 ümbruse võsalõikus, koristus okstest jm.
 • Tabivere vald, Tabivere PK – Tabivere mõisa park reg nr 24069, okste kokku korjamine ja võsalõikus; või Asulakoht reg nr 9421, järve ääre luha võsa lõikus.
 • Torma vald, Torma PK – Kivikalme “Kääbas” reg nr 9450, võsa lõikus, omanik Sadala Agro
 • Torma vald, Sadala PK – Reastvere linnus reg nr 9444, võsa lõikus, okste kokku korjamine. (3 km koolist)
 • Põltsamaa vald, Lustivere PK – Lustivere mõisa park reg nr 24026, Lustivere mõisa piirdemüürid ja väravapostid reg nr 24027, piirdemüüri ümbruse võsast puhastamine, pargi koristus okstest jm.
 • Põltsamaa vald, Adavere  PK – Adavere mõisa park reg nr 24017 ja selle piirdemüüri reg nr 24018, ümbruse võsast puhastamine.
 • Põltsamaa vald, Esku-Kamari 6-klassiline kool – Terroriohvrite ühishaud reg nr 5854, ümbruse koristamine. (1,4 km koolist)
 • Palamuse vald, Palamuse Gümnaasium – Palamuse pastoraadi peahoone reg nr 23968, pargi jõeääre koristus okstest jm. Asulakoht reg nr 9287 ja selle kaitsevöönd või Ehavere vesiveski varemed reg nr 23957, võsalõikus.
 • Pala vald, Pala PK – Pala mõisa park reg nr 23952, võsalõikus, koristus okstest jm.

Kõikide mälestiste korrastustalgute puhul on Muinsuskaitseameti Jõgevamaa vaneminspektor Sille Raidvere nõus juhendajaid eelnevalt nõustama ja juhendama.

LÄÄNEMAA

Soovitused Läänemaa vaneminspektorilt Kalli Petsilt, 2015

Martna kool võiks korrastada arheoloogiamälestisi (võsast puhastamine, risu koristamine, objekti tähistamine). Mälestised võiksid olla järgnevad: kivikalme reg nr 10040, mis päris Martna külas (või ca 1,6 km kaugusel asuv asulakoht reg nr 10039 ja samas ohvrikivi reg nr 10041), inspektor eelistaks kivikalmet.

Tähistamiseks pakub Muinsuskaitseamet poste kleepsudega, mida saab paigaldada objekti nurgapunktidesse. Õpilased leiavad looduses nurgapunktid nutiseadmete abil Maa-ameti kaarti kasutades (kaardil tuleb valida kultuurimälestiste kaardikiht) ja kaevavad vastavalt augud maasse. Inspektor on valmis postid kohale toimetama, vajadusel ka juures olema või vähemalt eelnevalt juhendajaga töökäiku täpselt läbi arutama. Kalmel on kivine söödiala ja võsa peale kasvanud, seega saab planeerida ka koristustöid ja võsa eemaldamist. Objekt jääb ühe katastriüksuse piiresse, mis tähendab et ei pea mitme omanikuga kooskõlastama tegevusi, praegu tegemist reformimata maa-alaga. Hiljem võib lisaks paigaldada infotahvlikese. Objekt on ka seetõttu sobilik, et seal on läbi viidud arheoloogilisi kaevamisi ja koostatud aruandeid, mis pakub põnevat ainest õpilastele tutvustamiseks. Võib kutsuda ka arheoloogi õpilastele kõnelema.

Virtsu kooli õpilased võiksid teha korrastustöid Virtsu mõisa aida ja/või tall-tõllakuuri juures. Hea asukoht kooli lähedal, juhendajaks soovitab inspektor kooli oma õpetajat Jüri Mõnistet. Kaasata võib ka kohaliku Virtsu Arenguseltsi (nt lammutamistöödeks ja puude mahavõtmiseks, mida lapsed ja noored üksi teha ei saa, küll aga saavad aidata tõhusalt).

Noarootsi kool võiks valida Hosby vana kalmistu, seda on koolilapsed aastaid tagasi oma toonase ajalooõpetajaga koristanud ja inventeerinud, tore oleks seda traditsiooni jätkata. Seal vaja piirdemüüri kohendada, võib-olla vald saaks ka toetada natuke kas materjali või abitööjõuga (nt mõne puu mahavõtmisel või müüri jaoks kivide toomisel). Tööde täpsustamiseks saab inspektor ka kohapeal juhendajaga konsulteerida. Inspektor veel täpsustab hautähiste olukorda (kas vajavad värvimist või toestamist jne).

Lihula kooli lapsed võiksid korrastada mõisa viinavabriku ümbrust. See ka reformimata maa, millest keegi ei hooli ja võib-olla ei teagi, et tegemist mälestisega. Objektil vaja hulgaliselt risu koristada, aga ka võsa maha võtta. Oleks hea jälle, kui KOV saaks raietööga aidata (mõni puu vajab mahavõtmist), õpilased aitaksid oksarisu kokku korjata. Lisaks oleks ka hariv ülesanne: ärgitaks õpilasi mõtlema, kuidas selliseid varemeid väärtustada, kuidas võiks tähistada, kuidas hoiatada varinguvõimaluse eest või kuidas müüridest kivimaterjali vargaid eemale peletada. Inspektor Kalli Pets väga soovitab iga objekti juures laste ja noortega arutlusi läbi viia.

Vormsi kool võiks toimetada Vormsi Suuremõisa pargis, aga varisemisohtlike varemete tõttu „tugevdatud järelevalve“ all. Pargis võeti palju puid maha, aga kindlasti on palju võimalusi peenema oksarisu, põõsastike piiramise ning lihtsama koristamise-riisumise korraldamiseks. Vald on samuti eesmärgiks seadnud pargi olukorra parandamise, mis annab hea võimaluse koostööks.

Nõva koolile soovitab inspektor Nõva kirikuaia vana kabelikoha vundamendi väljapuhastamist ja markeerimist, samuti kalmistu koristustöid – riisumist, äärealadel võsa eemaldamist.

Taebla kool leiab tegevust Vana koolihoone, mis on Artur Perna projekteeritud ja peaks saama muinsuskaitse alla, koristustöödel. Sobilikeks tegevusteks on kasutuskõlbmatute asjade väljavedamine ja säilitamist väärivate koondamine. Objekti valik suunaks õpilasi märkama väärtuslikku arhitektuuri.

Haapsalu koolid võivad korraldada korrastustalgud Haapsalu vanal kalmistul.  Seal on alati hoolsad abikäed vajalikud, eriti kevadel ja hilissügisel. Võimalik, et saaks ka mõned piirded ja raudristid taas üle värvida, aedu pinnasest välja puhastada jne.

PÕLVAMAA

Soovitused Põlvamaa vaneminspektorilt Viktor Lõhmuselt, 2017

Põlvamaal sobib kooliõpilaste talgute läbiviimiseks ajaloomälestisena kaitse all olev Põlva kalmistu, kus varasemalt on noored töötanud õpilasmaleva raames.

Samuti Kanepi-Ala kalmistu (Kanepi alevikus, Alakalmistu) ja

Kanepi-Mäe kalmistu (Kanepi alevikus)

Lisaks võiks õpilased käsitsi puitu kokku korjata kääbastelt. RMK-l on palju arheoloogiaobjekte, mida risustavad suuremad puud ja murdunud kuivanud puit.

PÄRNUMAA

Soovitused Pärnumaa vaneminspektorilt Nele Rentilt, 2017

Vabadussõja Punapargi lahingu mälestusmärk (reg nr 27151)

Vabadussõja mälestussammas Pärnu-Jaagupis (reg nr 27149)

Vabadussõja mälestussammas Audrus (reg nr 27147)

 

Voltevti mõisa kalmistu (reg nr 28757)

Illuste mõisa kalmistu (reg nr 28754)

Taali mõisa kalmistu (eraomanik) (reg nr 28745)

 

Uruste õigeusu kiriku ümbrus (reg nr 16619)

Pööravere mõisa peahoone, viinavabriku jt varemete ümbrus (eraomanik) (reg nr 16633-16634)

Roodi mõisa pargi, peahoone, aida ja sepikoja ümbrus (eraomanik) (reg nr 16635-16638)

Voltveti kõrtsihoone (eraomanik) (reg nr 16747)

Jäärja mõisa jääkelder (reg nr 16726)

Audru mõisa maneež (eraomanik) (reg nr 16605)

RAPLAMAA

Raplamaal on pärandivadereid ootamas Raikküla mõisa pererahvas. Mõisa peahoone on klassitsistliku arhitektuuri silmapaistvamaid näiteid Eestis, mõisaga on seotud ka hulk tolle aja tähtsaid ja tuntud tegelasi: Vene tsaari perekond, Keyserlingid, Otto von Bismarck. Nii et avastamist ja uusi teadmisi leiab mõisast rohkesti!

SAAREMAA

Soovitused Saaremaa vaneminspektorilt Rita Peirumaalt, 2017

Saaremaal ja Muhu saarel sobib kooliõpilastega korrastustalguid läbi viia pärandipaikades, kus on sarnaseid ettevõtmisi juba ka varem korraldatud. Sellisteks objektideks on:

 • Kudjape kalmistu. Marika Jürisson on kalmistuvahina seal hea töödejuhataja ja omab palju teadmisi kalmistu kohta. Noortele korraldatakse siin suviseid linnalaagreid, koostööpartneriks on Kuressaare Noortekeskus (kontaktisik Taniel Vares).
 • Hellamaa kalmistu. Muhu põhikooli õpilased on korduvalt kalmistut korrastanud, eestvedaja on Muhu vald.
 • Tornimäe vana kalmistu, kus toimib ladus koostöö Pöide valla ja Tornimäe noortekeskusega.

Kindlasti tulevad pärandivaderite projekti raames kõne alla ka kõik teised kalmistud. Sh kalmistud, kuhu enam ei maeta, nt Karja vana kalmistu ja Püha vana kalmistu on väga väärikad objektid.

Kogukonnaga ja vallavalitsustega koostöös on talguid läbi viidud ka maalinnades:

Lisaks oleks mõeldav kaasata kõik ülejäänud maalinnad.

Veel objekte:

 • Koguva küla – appi saab minna muuseumile, korraldada võsa eemaldamist, kiviaia taastamist ja muid jõukohaseid korrastustöid külas.
 • Ka Muhu pastoraadi peahoone ja park ootavad tublisi abilisi /vadereid.

Saaremaal ja Muhus on veel mitmeid arheoloogiaobjekte – kivikalmeid, kultuse- ja ohvrikive, ohvriallikaid, ent need on suures osas eramaadel. Muinsuskaitseametist tasub eelnevalt uurida, millised neist on valla ja riigimaal. Ka eraomanikelt ja valdajatelt võib paiga korrastamiseks luba küsida.

Suuremaid lapsi saab suunata arheolooigamälestisi tähistama.

TARTUMAA

Ettepanekud Tartumaa vaneminspektorilt Inga Raudvassarilt, 2015

Pärandivaderite talgute korraldamiseks sobivad suurepäraselt koolide vahetus läheduses olevad objektid:

VILJANDIMAA

Soovitused Viljandimaa vaneminspektorilt Anne Kivilt, 2017

Abja kool: Abja kalmistu, omanikega koostöös võiks korrastada ka ohvrijalaka reg nr 13204 ja ohvrikivi reg nr 13200 ümbruse;

Halliste kool: Halliste kalmistu;

Kalmetu kool: Tusti mõisa park;

Karksi-Nuia kool: Papi kalmistu, Ainja kalmistuKarksi ordulinnuse varemed, „Kaprali hiiepuu“;

Kirivere kool: Pilistvere kalmistu;

Kolga-Jaani kool: Kolga-Jaani kalmistu;

Kõpu kool: Kõpu mõisa park ja kalmistu;

Lahmuse kool: Lahmuse mõisa park;

Mõisaküla kool: korrastada võiks EAÕK kiriku ümbrust, mis viimastel aastatel unarusse jäetud;

Paistu kool: Paistu kalmistu, ohvrikivi reg nr 13276;

Raudna kool: Heimtali mõisa park;

Saarepeedi kool: ohvrikivi reg nr 13319;

Suure-Jaani kool: Suure-Jaani kalmistu, Suure-Jaani õigeusu kiriku ümbrus;

Tarvastu kool: Tarvastu ja Suislepa kalmistu ning Tarvastu ordulinnuse varemed, Vooru linnus,  Kärstna mõisa park;

Viiratsi kool: kalmistu Verilaske külas ja kultusekivi Vasara külas reg nr 13371;

Viljandi koolid: Naanu linnus, Viljandi vana kalmistu;

Võhma kool: Pilistvere kalmistu.

VÕRUMAA

Ettepanekud Võrumaa vaneminspektori KT-lt Kersti Siimult, 2017

Abikäsi korrastustöödeks võib pakkuda järgmiste mälestiste osas:

Võru linna kalmistu (reg nr 5750);

Nogopalu kalmistu (reg nr 5720);

Vastseliina kalmistu (reg nr 5743)

 • Mõisapargid, nt:

Väimela mõisa park (reg nr 14144);

Rogosi mõisa park (reg nr 14080);

Sõmerpalu mõisa park (reg nr 14109)

 • Sõjaajalooga seotud mälestusmärgid ning hauad. Sellekohast täpsemat infot võib küsida otse Muinsuskaitseameti Võrumaa inspektorilt.

Enne töödega alustamist tuleb ühendust võtta objekti omaniku või valdajaga ning plaanitavad tegevused läbi arutada. Väljapakutud nimekiri ei ole kindlasti lõplik ning soovi korral on Võrumaa inspektor valmis huvilistele lisainfot jagama.