info@ouesope.ee (+372) 556 34030

Juhendid

Siia on kogutud mõned juhendmaterjalid õuesõppe korraldamiseks ning ainete lõimimiseks. Siit leitav on piisav, et ka meie abita lõimitud aktiivne õppeprotsess käivitada oma õppeasutuses.

ÕUESÕPE

Õuesõppe koolitaja koolitus:
www.keskkonnaharidus.ee/public/LOODUSE_LOOMISE_LUGU_Ouesoppe_koolitus.pdf

Matemaatika algklassidele (korrutustabel):
http://korrutamine.weebly.com/otildeuesotildepe.html

Tunnikavade kogumik algkoolile:
melliste.ee/uploads/images/klassipildid/Pildid/dokumendid/%C3%95ues%20oled%20vaba!.pdf

Õuesõpe loodusõpetuse osana:
http://www.oppekava.ee/index.php/%C3%95ues%C3%B5pe_loodus%C3%B5petuse_osana_I_kooliastmes

Loodusainete tunnikonspektid:
http://hared.ee/files/kogumik101106.pdf

Inglise keel, algkool:
https://www.tlu.ee/UserFiles/Haapsalu%20Kolled%C5%BE/L%C3%B5put%C3%B6%C3%B6d/Kadi_Toomi_2011.pdf

Matemaatika, II kooliaste:
https://www.tlu.ee/UserFiles/Haapsalu%20Kolled%C5%BE/L%C3%B5put%C3%B6%C3%B6d/Maarja_Vaher_2010.pdf

LÕIMIMINE

Lõimingu võimalusi põhikoolis:
www.curriculum.ut.ee/sites/default/files/sh/l6imingukogumik.pdf

Lõimitud aine- ja keeleõpe:
http://www.oppekava.ee/index.php/L%C3%B5imitud_aine-_ja_keele%C3%B5pe_ehk_LAK-%C3%B5pe

Põhikooli bioloogia ja teiste ainete lõimimine:
http://koolielu.ee/waramu/view/1-0f9c6754d166875b6a544c90cca5d52fa551d035

Loodusainete ja matemaatika lõimimine:
http://opleht.ee/2404-loodusainete-ja-matemaatika-loimimise-ehk-looma-projektist-lahemalt/